Algemene voorwaarden

 

 

Download de PDF versie hier.

Algemene voorwaarden Escaperoom The Circle B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met
betrekking tot activiteiten en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Escaperoom The Circle
BV te Veenendaal. Hierna te noemen ETC BV.

Derhalve gelden de algemene voorwaarden van ETC BV eveneens voor alle werknamen van ETC BV.

Artikel 1: definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– ETC BV: Het bedrijf gevestigd te Veenendaal (kvk nummer 66507804); -Klant: De wederpartij van ETC
BV, waarvoor ETC BV een uitje organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als
privé-persoon; -Deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant. -Uitje: Het
arrangement en/of de activiteit(en) welke door ETC BV aan de klant is aangeboden.

Artikel 2: totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant mondeling (ook telefonisch) aan (de
medewerkers van) ETC BV heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een
mondelinge overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een
email stuurt naar ETC BV waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken (boeken staat gelijk aan
reserveren).
2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aan gaat (de klant), is
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
2.3 Er vindt geen annulering plaats indien u (de klant) niet tijdig betaalt.

Artikel 3: uitvoering van de overeenkomst

3.1 ETC BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ETC BV het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ETC BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst, tijdig aan ETC BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ETC BV zijn verstrekt, heeft ETC BV het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
aan de klant in rekening te brengen.
3.4 ETC BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ETC BV is uit gegaan van
door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor ETC BV kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Klant vrijwaart ETC BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 4: betaling

4.1 De betaling van het verwachte totaalbedrag van het uitje dient op de datum van het uitje volledig
te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen. Dit kan contant op de dag zelf, via Ideal of
vooraf overmaken per bank.
4.2 Het niet tijdig betalen leidt niet tot annulering van de boeking.
4.3 Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.
Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een
dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van
€50,00.
4.4 Indien ETC BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking.
4.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening
van de klant.
4.6 Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 5: reserveringssom

5.1 In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in een uitje omschreven zaken inbegrepen, tenzij
anders vermeld.
5.2 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen per persoon.
5.3 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals bekend waren tijdens
het opstellen van het programma. ETC BV behoudt zich het recht voor om voor het totstandkomen
van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden,
waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

Artikel 6: Wijzigingen door de deelnemer(s)

6.1 De reservering kan door de klant in overleg met ETC BV gewijzigd worden indien en voor zover dit
mogelijk is. Bij het in mindering brengen van het aantal deelnemers, gelden voor die aantallen de
annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7).

Artikel 7: Annuleringen

7.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de
volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
A. annulering > 48 uur voor bedoeld tijdstip 0 euro per kamer
B. annulering < 1 tot 48 uur voor bedoeld tijdstip 75 euro per kamer C. annulering binnen 1 uur voor bedoeld tijdstip of het niet komen opdagen 105 euro per kamer 7.2 Annuleringen dienen per reactie op de bevestigings e-mail te gebeuren. 7.3 Vermindering of vermeerdering van het aantal deelnemers kan op de dag zelf aan ons worden doorgegeven. Bij vermindering van het aantal personen heeft ETC BV het recht de prijs per persoon aan te passen. 7.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten. 7.5 Bij gehele annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht waarbij de administratiekosten komen te vervallen.

Artikel 8: Niet doorgaan van het programma/wijzigingen

8.1 Alleen ETC BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma,
indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verwantwoord zijn, of bij
wijzigingen door autoriteit.
8.2 Indien door omstandigheden door ETC BV wordt besloten, dat het programma niet zal
doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht ETC BV zich tot onmiddellijk
kennisgeving aan de klant.
AVW vanaf november 2016
8.3 Indien ETC BV besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht ETC BV
zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van)
het betreffende programma. Zodat (delen van) het programma op een andere datum door kan gaan.

Artikel 9: klachten

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht
meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerst volgende werkdag bij ETC BV
worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet
bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 week erna via e-mail, gemotiveerd worden
ingediend bij ETC BV. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend behoudt ETC BV het recht
deze niet ontvankelijk te verklaren.

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1 Indien ETC BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het totaalbedrag van het uitje.
10.2 Door ETC BV wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel,
ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens ten gevolge
van het uitje. ETC BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.3 ETC BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als
premies voor verzekeringen, indien een uitje niet kan doorgaan.
10.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.5 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als
buitengerechtelijk, te vergoeden.
10.6 Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van
ETC BV of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Begintijd

De begintijd van een uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het uitje aangepast
dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal ETC BV hiervoor de eventuele extra
kosten in rekening brengen bij de klant.

Artikel 12: opschorting en ontbinding

12.1 ETC BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien: -klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. –het
sluiten van de overeenkomst met ETC BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. –klant bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot
opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
12.2 Voorts is ETC BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ETC BV op de klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien ETC BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
AVW vanaf november 2016
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 12.4 ETC BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 13: overmacht

13.1 ETC BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij en/of de
wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop ETC BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ETC BV niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen.
13.3 ETC BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ETC BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.4 ETC BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ETC BV gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14: geschillen

14.1 De rechter in de vestingsplaats van ETC BV is bij de uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ETC BV het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Privacy en publicaties

15.1 Klant gaat akkoord met het publiceren van (een) foto(’s) door ETC BV waar een gedeelte of
het hele gezelschap inclusief klant op te zien is. ETC BV is niet bevoegd (een) foto(‘s) te plaatsen als
uitdrukkelijk is verzocht door de klant geen foto(‘s) te plaatsen.
15.2 ETC BV mag het adres en emailadres
van de klant gebruiken voor reclame doeleinden of (een) verzoek(en) voor het plaatsen van
een recensie.

Artikel 16: toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen ETC BV en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het
Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel Arnhem.
17.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
nederlands tekst daarvan steeds doorslaggevend.
17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het totstandkomen van de overeenkomst.
17.4 De algemene voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
17.5 De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.circlereallifegaming.

Download de PDF versie hier.

Wat is VR?

Altijd al een keer willen ervaren hoe het is om in een virtuele wereld rond te lopen? Eerst even een korte uitleg, want niet iedereen heeft een idee bij Virtual Reality. Een virtual reality bril lijkt best veel op een gigantische skibril. Je zet de bril op en je bent opeens ondergedompeld in een wereld die zich helemaal om je heen afspeelt. Loop over een plank tussen twee hoge gebouwen, werk samen om een virtuele bom te ontmantelen of speel een van onze andere ervaringen.


Café

Vrijdag 19:00 – 01:00
Zaterdag 12:00 – 01:00

Wij zijn door de weeks telefonisch bereikbaar van 10:00 tot 21:00 en in het weekend van 10:00 tot 24:00.

Activiteiten ( op reservering )

Di t/m Do 10:00 – 22:00
Vr t/m Za 10:00 – 01:00
Zondag 10:00 – 22:00

Lukt het niet op bovenstaande tijden? Stuur voor maandag of afwijkende tijden even een mailtje. We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen.

Feestdagen

Kerstavond Open
Eerste Kerstdag Open
Tweede Kerstdag Open
Oudjaarsdag tot 18:00
1 en 2 januari Gesloten